Zarządzanie zmianą

Zarządzanie projektami

Zmiana towarzyszyła, towarzyszy i będzie towarzyszyć na każdym etapie rozwoju i działania firmy. Klasyczne powiedzenie mówi, że zmiana jest tym, co „góra prosi, żeby środek zrobił dołowi”, co opiera się na założeniu, że zmiany generują osoby na najwyższych szczeblach piramidy organizacyjnej, kierując procesem zmian, podczas, gdy pracownicy usytuowani niżej w strukturze, podlegają tym właśnie zmianom. Zmiany generują opór wśród pracowników, szczególnie tych, których ta zmiana dotyczy, dlatego tak istotna jest znajomość procesów towarzyszących zmianie, zaplanowanie działań, jakie mają towarzyszyć wdrażaniu oraz umiejętne zarządzanie zespołem oraz informacjami w aspekcie wprowadzanych zmian.

 

Podczas szkolenia trener i uczestnicy pracują nad praktycznymi, przydatnymi w codziennej pracy umiejętnościami z zakresu: pozytywnego nastawienia do zmiany (dostrzegania w niej tyle zagrożeń, ile możliwości dla siebie samego oraz dla organizacji), twórczego myślenia o przyszłości i umiejscowienia w niej siebie, wewnętrznego nastawienia na stabilizację rozumianą jako dynamiczne dopasowanie siebie i swoich celów do zachodzących zmian, zrozumienie natury procesu zmiany w organizacji, radzenia sobie i wspierania podwładnych w procesie przechodzenia przez fazy zmiany, oraz efektywnej komunikacji w trudnych sytuacjach.

Zarządzanie zmianą to proces interdyscyplinarny obejmujący zarówno elementy teorii zarządzania, szerokie spektrum metod, technik i narzędzi, a także wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii. Polega ono na funkcjonowaniu w środowisku zmian i wykorzystywaniu ich do osiągania korzyści przedsiębiorstwa.

 

Jednocześnie jest to proces ciągłego planowania, działania operacyjnego, monitorowania wyników i kontroli, który umożliwia przeprowadzenie przedsiębiorstwa ze stanu początkowego do wyznaczonego stanu końcowego, uwzględniając jej potrzeby, aspiracje i reakcje otoczenia.

 • Przekazanie wiedzy z zakresu zasad efektywnego wdrażania rozwiązań w sytuacji zmian w organizacji
 • Zrozumienie, że korzyści dla organizacji wynikają z nieuchronnego procesu zmian
 • Poznanie głównych zasad kierowania procesem zmian w organizacji
 • Zrozumienie własnych reakcji na zmianę i uczenie się nowych, konstruktywnych zachowań
 • Zapoczątkowanie nowych, niestandardowych procesów myślowych poprzez rozbudzenie kreatywnego podejścia do zmiany
 • Trenowanie nowych sposobów reagowania
 • Zrozumienie reakcji innych osób i zdobycie umiejętności efektywnego wspierania ich w procesie zmiany
 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Umocowanie roli lidera w procesie zmian
 • Komunikowanie się w sytuacjach trudnych

DLA PRACODAWCY

 • kierowanie organizacją uczącą się, świadomą i nastawioną na ciągły proces polepszania oferowanych usług
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • precyzyjne ukierunkowanie na obszary kluczowe dla klientów i organizacji
 • skuteczne wdrażanie kolejnych zmian
 • monitorowany proces wprowadzania zmian
 • antycypowanie (zapobieganie) oporu wobec zmian u pracowników
 • przygotowywanie planu zmian oraz tworzenie wspólnej wizji
 • zwiększenie satysfakcji klientów

DLA PRACOWNIKA

 • skuteczne przełamywanie oporu przed zmianami
 • opanowanie umiejętności przekazywania trudnych decyzji
 • budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy
 • algorytm postępowania przy wprowadzaniu zmian
 • poznanie czterech faz wdrażania zmian
 • narzędzia wdrażania, kontroli i monitorowania wprowadzonych zmian
+ Czym jest zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą to proces interdyscyplinarny obejmujący zarówno elementy teorii zarządzania, szerokie spektrum metod, technik i narzędzi, a także wiedzę z zakresu psychologii, socjologii i ekonomii. Polega ono na funkcjonowaniu w środowisku zmian i wykorzystywaniu ich do osiągania korzyści przedsiębiorstwa.

 

Jednocześnie jest to proces ciągłego planowania, działania operacyjnego, monitorowania wyników i kontroli, który umożliwia przeprowadzenie przedsiębiorstwa ze stanu początkowego do wyznaczonego stanu końcowego, uwzględniając jej potrzeby, aspiracje i reakcje otoczenia.

+ Cele zarządzania zmianą
 • Przekazanie wiedzy z zakresu zasad efektywnego wdrażania rozwiązań w sytuacji zmian w organizacji
 • Zrozumienie, że korzyści dla organizacji wynikają z nieuchronnego procesu zmian
 • Poznanie głównych zasad kierowania procesem zmian w organizacji
 • Zrozumienie własnych reakcji na zmianę i uczenie się nowych, konstruktywnych zachowań
 • Zapoczątkowanie nowych, niestandardowych procesów myślowych poprzez rozbudzenie kreatywnego podejścia do zmiany
 • Trenowanie nowych sposobów reagowania
 • Zrozumienie reakcji innych osób i zdobycie umiejętności efektywnego wspierania ich w procesie zmiany
 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Umocowanie roli lidera w procesie zmian
 • Komunikowanie się w sytuacjach trudnych
+ Korzyści z zarządzania zmianą

DLA PRACODAWCY

 • kierowanie organizacją uczącą się, świadomą i nastawioną na ciągły proces polepszania oferowanych usług
 • zwiększenie motywacji pracowników
 • precyzyjne ukierunkowanie na obszary kluczowe dla klientów i organizacji
 • skuteczne wdrażanie kolejnych zmian
 • monitorowany proces wprowadzania zmian
 • antycypowanie (zapobieganie) oporu wobec zmian u pracowników
 • przygotowywanie planu zmian oraz tworzenie wspólnej wizji
 • zwiększenie satysfakcji klientów

DLA PRACOWNIKA

 • skuteczne przełamywanie oporu przed zmianami
 • opanowanie umiejętności przekazywania trudnych decyzji
 • budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy
 • algorytm postępowania przy wprowadzaniu zmian
 • poznanie czterech faz wdrażania zmian
 • narzędzia wdrażania, kontroli i monitorowania wprowadzonych zmian