Ocena 360°_12.2017

Ocena 360°  jest to narzędzie do wielopoziomowego zbierania informacji zwrotnej dotyczącej ocenianego w tym procesie pracownika. Jest to jedna z metod, jakich możemy użyć, budując system ocen pracowników.

Wspomaga ona rozwój pracowników, firmy, zarządzanie talentami, planowanie sukcesji, a uzyskane z niej informacje są wskazówkami jakie kolejne kroki należy podjąć w wielu płaszczyznach.

Badanie to polega na zebraniu drogą online informacji z najbliższego otoczenia zawodowego osoby ocenianej. Mogą w niej uczestniczyć, oprócz samooceny, przełożeni, podwładni, współpracownicy oraz klienci. Uzyskujemy w ten sposób nie tylko anonimowść oceny, ale zmaksymalizowany obiektywizm.

W jakich sytuacjach wykorzystuje się ocenę 360°?

  • Cykliczne ocenianie pojedynczych pracowników, zespołów lub całej firmy. Najczęściej stosuję się jednak wśród menedżerów i kierowników średniego szczebla)

  • Pozyskanie informacji zwrotnej nt. współpracy w zespole. Wiele osób oceniających i ich zróżnicowanie pozwala na uzyskanie wysokiej rzetelności oceny, co daje nam bezpośrednio informację (przykładowo) o jakości pracy zespołu, relacjach tam panujących, problemach czy np. przywództwie lidera.

  • Zarządzanie zespołem rozproszonym. Ocena 360° przy rozproszonej strukturze ułatwia monitoring pracy w tym zespole, realizację celów, poziom satysfakcji pracowników, przepływ komunikacji. Pozwala także poznać pracownika z różnych perspektyw osób go oceniających.

  • Jednorazowe zdarzenie w postaci audytu kompetencji danego pracownika lub grupy pracowników. Narzędzie to wykorzystują często firmy, które potrzebują informacji nt. konkretnego pracownika lub grupy pracowników, np. w sytuacji planowanych awansów pionowych lub planu sukcesji. Firma uzyskuje wtedy obszerne, zdywersyfikowane informacje nt. pracownika z różnych źródeł (praca z przełożonym, praca z podwładnymi, ze współpracownikami).

  • Podjęcie decyzji kadrowej dotyczącej kluczowego pracownika w firmie w przypadku niespójności w ocenie okresowej. Jeśli mamy niespójność informacji (skrajne informacje) o kompetencjach i poziomie wyników pracownika, możemy skorzystać z metody 360 stopni jako elementu wspierającego nasz standardowy proces oceniania.

  • Informacja zwrotna dla pracowników. Obecnie pracownikom coraz częściej zależy na szczerej informacji zwrotnej, a ocena 360° pozwala właśnie na uzyskanie przekrojowej informacji zwrotnej dla pracowników, od różnych grup osób, z którymi na co dzień pracuje.

 • Czy zadawałeś sobie pytanie “Co powiedzieliby inni”, gdy uczestniczyłeś w podsumowaniu oceny 180°?
 • Czy byłeś ciekawy jak ocenialiby Ciebie klienci albo współpracownicy, gdyby nie było Ciebie na przeciwko nich?
 • Z oceny 360° możesz się tego dowiedzieć i zaplanować swój plan działań rozwojowych.

Korzyści z oceny 360°

Rzetelna informacja zwrotna

Sposób organizacji procesu w ocenie 360° pozwala na uzyskanie starannych wyników, które dotyczą funkcjonowania danej osoby w firmie. Posiadamy również bezstronne informacje jak inne osoby postrzegają  kompetencje danego pracownika.

Informacje z różnych grup

Duża ilość oceniających sprawia, że możemy dokonać analizy/zestawienia samooceny pracownika z tym jak jego kompetencje, jego postawa są odbierane przez osoby z nim współpracujące na co dzień.

Szeroka perspektywa rozwoju

Pracownik, któremu zostaje udzielona informacja zwrotna po ocenie 360°, ma możliwość dowiedzieć się o sobie wielu informacji z różnych perspektyw. Dział HR oraz przełożony pracownika również ma pakiet informacji, które pozwalają wnioskować o różnych opcjach rozwojowych dla tego pracownika.

Indywidualny plan rozwoju

Szczegółowe informacje zawarte w raporcie indywidualnym pozwalają na zaprojektowanie IPR (indywidualnego planu rozwoju) dla pracownika. Bardzo ważna jest tutaj rola bezpośredniego przełożonego oraz wsparcie HR-u – aby proces był w odpowiedni sposób zaplanowany i monitorowany.

Sprawne zarządzanie zespołem

Menedżer, który otrzymuje wyczerpujące i fachowe informacje nt. pracowników w swoim zespole, będzie potrafił w większym stopniu umiejętnie z nich korzystać na co dzień, kierując pracą zespołu.

Trafne decyzje personalne

Na podstawie wyników oceny 360° możemy podejmować obiektywne decyzje personalne, które są wynikiem wielu elementów, takich jak opinia wielu osób, wyniki pracy, poziom realizacji celów, obserwacja pracownika w codziennej pracy itp. Pozwala to na minimalizację ryzyka popełnianego podczas podejmowania decyzji kadrowych. Możemy być po prostu bardziej pewni tej decyzji