Development Center_11.2017

Development Center to najbardziej trafna metoda diagnozy potencjału pracowników i oceny ich kompetencji mająca na celu zaplanowanie i monitorowanie ich rozwoju wewnątrz organizacji.

Badanie to polega na obserwacji pracownika podczas wykonywania zadań indywidualnych i/lub grupowych opracowanych na podobieństwo rzeczywistych obowiązków pełnionych w firmie.

Sesje informacji zwrotnej (feedback) pozwalają pracownikom lepiej zrozumieć swoje zachowania i ich źródła. Dają im również szerszy obraz ich zachowań, np. względem oczekiwań firmy. Dzięki takim sesjom pracownicy mają również czas na podsumowanie swoich działań i zaplanowanie własnego rozwoju w odniesieniu do własnych celów i wymagań firmy.

Jest to metoda wielowymiarowa, na obiektywizm której wpływają warunki, w których jest przeprowadzana, czyli:

 • wielu kandydatów jest ocenianych przez
 • wielu obserwatorów (asesorów), którzy przy wykorzystaniu
 • wielu narzędzi, ćwiczeń, symulacji, testów oceniają
 • wiele kompetencji.

Ta różnorodność sprawia, że metoda jest bardzo efektywna, a czas trwania tego procesu oceny pozwala wyciągać trafne wnioski, pomimo symulowanych warunków.

W jakich sytuacjach wykorzystuje się Development Center?

  • Planowanie rozwoju pracowników – gdy chcemy w firmie zaplanować proces rozwoju pracowników oraz stworzyć plan rozwoju pracowników w rozbiciu na poszczególne kompetencje i metody rozwojowe.

  • Ścieżki karier – w sytuacji, gdy chcemy pozyskać wiedzę, w jakim kierunku (np. awans piony, awans poziomy) rozwijać pracowników i jakiego wsparcia, form rozwoju będą od firmy oczekiwać.

  • Zarządzanie talentami – w takich sytuacjach Development Center pozwala nie tylko wyłonić talenty w naszej organizacji, ale również zaplanować cały proces rozwoju talentu w firmie.

  • Plan sukcesji – budując plan sukcesji warto wziąć pod uwagę nie tylko kluczowe stanowiska, ale również potencjał pracowników, o którym możemy dowiedzieć się właśnie z Development Center (ośrodka rozwoju).

  • Wzrost zaangażowania pracowników – gdy pracownik posiada wiedzę na temat swoich kompetencji i potencjału (np. podczas sesji informacji zwrotnych po Development Center), jego zaangażowanie w pracę i kulturę organizacji staje się bardziej świadome i skorelowane z oczekiwania firmy i przełożonego; wie, w którą stronę podąża.

 • Zauważyłeś jak wiele firm rozwija swoich pracowników wyłącznie poprzez szkolenia?
 • Wiesz, że większość tych szkoleń wynika z “wpisania w arkusz” tego, co pracownik zgłasza albo co się kierownikowi wydaje, że będzie dobrym obszarem do doskonalenia?
 • Development Center pozwala uzyskać pełny wachlarz informacji dotyczący poziomu kompetencji pracownika, a dzięki temu HR Business Partner wraz z bezpośrednim przełożonym mogą podjąć decyzję o rozwoju wybranych kompetencji oraz dobrać odpowiednie metody rozwojowe do tych kompetencji. Wpływa to oczywiście na efektywność działań rozwojowych i pozwala optymalizować budżet przeznaczony na rozwój.

Korzyści z Development Center

Zaplanowany rozwój pracowników

Wielostronna ocena, wielu asesorów, badane kompetencje dopasowane do oczekiwań Firmy pozwalają uzyskać obiektywny obraz pracownika. Te wszystkie informacje przyczyniają się do zaplanowania przemyślanego sposobu rozwoju pracowników, właśnie w oparciu o rzetelne dane.
Rozwój taki opiera się na racjonalnym wyborze metody rozwoju i czasu, a nie na przypadkowym szkoleniu, które obecnie “stało się modne” na rynku.

Podejmowanie trafnych decyzji personalnych

Posiadając przekrój ocen pracowników wewnątrz organizacji, posiadamy bogatą wiedzę nt. ich kompetencji, dzięki czemu decyzje personalne są trafne, a ich ryzyko niepowodzenia mocno zminimalizowane.

Wzrost zaangażowania pracowników

Pracownicy biorący udział w ośrodku rozwoju, znają swoje kompetencje, mocne strony i obszary do rozwoju. Znają również oczekiwania firmy odnośnie poszczególnych stanowisk, a to pozwala im świadomie i samodzielnie ukierunkować własnych rozwój i znacząco wpływa na ich zaangażowanie w pracę i w życie firmy. Wzrasta również ich poziom odpowiedzialności.

Określenie poziomu kompetencji

Mnogość sytuacji i zróżnicowane ćwiczenia (indywidualne, grupowe, scenki itp.), sprawiają, że zachowania pracownika dają informację zarówno o poziomie kompetencji, jak i lukach kompetencyjnych. Można także zaobserwować postawę i nastawienie takiej osoby wobec planowanego rozwoju.

Zrozumiałe oczekiwania

Przeprowadzając w firmie Development Center dajemy pracownikom otwarty komunikat dotyczący oczekiwań stawianych przed pracownikami. Mogą oni wtedy w bardziej sprecyzowany sposób współdecydować o swoich ścieżkach kariery bądź brać udział w planowaniu sukcesji.

Sesje informacji zwrotnej

Po każdym Development Center, pracownik otrzymuje szczegółową informację zwrotną. Taki proces informacji zwrotnej buduje relację wzajemnego szacunku i zaangażowania. Pozwala również kształtować kulturę organizacji, która z kolei wpływa na przebieg komunikacji i budowanie warunków współpracy.