System ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych ma za zadanie dostarczenie informacji zwrotnej dla pracownika od przełożonego oraz informacji nt. jakości pracy pracownika. Ocenianie pracowników staje się w większości firm niezbędnym obszarem polityki personalnej.  Pracownik, który zna stawiane mu wymagania i wie, w jakim stopniu je spełnił, jest w większym stopniu zmotywowany i osiąga wyższe wyniki. Przedstawienie mu warunków, jakie musi spełnić, by awansować, stymuluje go do indywidualnego rozwoju zawodowego. Wymaga to z jednej strony stworzenia właściwych kryteriów oceny, a z drugiej – obiektywnego monitorowania pracy swoich podwładnych.

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

System ocen pracowniczych jest to zespół narzędzi mających na celu dokonywanie oceny. Aby był efektywny, warto potraktować go jako proces, który składa się z kilku etapów i obejmuje:

 

 • działania przygotowawcze
 • przeszkolenie kierownictwa
 • identyfikacja kluczowych kompetencji
 • identyfikacja kompetencji stanowiskowych
 • zbudowanie profili kompetencyjnych
 • opracowanie zasad oceniania
 • przygotowanie i przeszkolenie osób oceniających
 • Dobór różnych rodzajów ocen adekwatnie do oczekiwań firmy
 • Zaplanowanie efektywnego procesu budowy i wdrażania systemu ocen okresowych
 • Zaprojektowanie narzędzia służącego do oceny
 • Tworzenie kryteriów oceniania
 • Zasady konstruowania procedur oceniania/regulaminu
 • Wykorzystywanie wyników ocen w dalszych działaniach procesu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Unikanie błędów podczas wdrażania systemu ocen

DLA PRACODAWCY

 • możliwość powiązania systemu ocen z innymi systemami
 • weryfikacja uzyskanych wyników z założonymi celami, wartościami firmy, jej misją, wizją czy też strategią
 • wyznaczenie kierunków rozwoju (ścieżki karier/programy rozwoju, plany szkoleniowe i inne)
 • zaplanowanie ruchów kadrowych (np. awanse, kadra rezerwowa)
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy

DLA PRACOWNIKA

 • diagnozowanie luk kompetencyjnych (mocne strony oraz obszary do rozwoju)
 • poprawa jakości pracy oraz zwiększenie obiektywizmu oceny dzięki kryteriom
  oddziaływanie motywacyjne na pracownika
 • przeprowadzenie badania pilotażowego przy obecności konsultanta
 • informacja zwrotna dla pracowników np. o jakości ich pracy, ich potencjale rozwojowym, możliwościach rozwoju, planie działania na kolejny okres;
 • poczucie osobistego wpływu na proces oceny siebie i innych
+ Czym jest budowanie systemów ocen

System ocen pracowniczych jest to zespół narzędzi mających na celu dokonywanie oceny. Aby był efektywny, warto potraktować go jako proces, który składa się z kilku etapów i obejmuje:

 

 • działania przygotowawcze
 • przeszkolenie kierownictwa
 • identyfikacja kluczowych kompetencji
 • identyfikacja kompetencji stanowiskowych
 • zbudowanie profili kompetencyjnych
 • opracowanie zasad oceniania
 • przygotowanie i przeszkolenie osób oceniających
+ Cele budowania systemów ocen
 • Dobór różnych rodzajów ocen adekwatnie do oczekiwań firmy
 • Zaplanowanie efektywnego procesu budowy i wdrażania systemu ocen okresowych
 • Zaprojektowanie narzędzia służącego do oceny
 • Tworzenie kryteriów oceniania
 • Zasady konstruowania procedur oceniania/regulaminu
 • Wykorzystywanie wyników ocen w dalszych działaniach procesu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Unikanie błędów podczas wdrażania systemu ocen
+ Korzyści z budowania systemów ocen

DLA PRACODAWCY

 • możliwość powiązania systemu ocen z innymi systemami
 • weryfikacja uzyskanych wyników z założonymi celami, wartościami firmy, jej misją, wizją czy też strategią
 • wyznaczenie kierunków rozwoju (ścieżki karier/programy rozwoju, plany szkoleniowe i inne)
 • zaplanowanie ruchów kadrowych (np. awanse, kadra rezerwowa)
 • poprawa komunikacji wewnątrz firmy

DLA PRACOWNIKA

 • diagnozowanie luk kompetencyjnych (mocne strony oraz obszary do rozwoju)
 • poprawa jakości pracy oraz zwiększenie obiektywizmu oceny dzięki kryteriom
  oddziaływanie motywacyjne na pracownika
 • przeprowadzenie badania pilotażowego przy obecności konsultanta
 • informacja zwrotna dla pracowników np. o jakości ich pracy, ich potencjale rozwojowym, możliwościach rozwoju, planie działania na kolejny okres;
 • poczucie osobistego wpływu na proces oceny siebie i innych