Zarządzanie wiekiem

Zarządzanie projektami

Dokonujące się długookresowe przemiany demograficzne, w tym pojawienie się na rynku pracy kolejnego pokolenia pracowników powinny skłaniać firmy do deklarowania szczególnej dbałości troski o pracowników w każdym wieku.

Zarządzanie wiekiem można najszerzej określić jako sposób zarządzania firmą i tworzenie takiego środowiska i organizacji pracy, które jest przyjazne pracownikom w każdym wieku oraz sprzyja realizacji zadań i celów firmy. Przedsiębiorstwo stara się uczynić z różnorodności wiekowej atut i wykorzystać ją dla dobra firmy oraz jej pracowników. Zarządzanie wiekiem określa więc stosowanie w firmie różnorodnych rozwiązań przyjaznych pracownikom w każdym wieku.

 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników
 • Rozpoznanie kwestii problematycznych wynikających z różnic wieku zatrudnionych pracowników
 • Wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem karier oraz wykorzystywania potencjału rozwojowego pracowników z różnych grup wiekowych
 • Wypracowanie operacyjnych rozwiązań przyjaznych pracownikom w każdym wieku

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie wydajności i efektywności pracowników w zespołach zróżnicowanych wiekowo
 • zmniejszenie kosztów działalności biznesowej, dzięki zbudowaniu świadomości konieczności transferu wiedzy i doświadczeń młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów
 • budowanie silnej pozycji rynkowej poprzez utrzymanie w firmie bezcennej wiedzy oraz wykorzystanie potencjału pracowników w każdym wieku
 • tworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku i zaufania wobec firmy przez Klientów, partnerów oraz kontrahentów

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia i potrzeby firmy.
 • nabycie umiejętności identyfikowania i uwzględniania w zarządzaniu zespołami różnic wynikających z wieku pracowników
 • rozwój umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania mocnych stron pracowników w każdym wieku, w celu zwiększania efektywności firmy
 • dostrzeganie korzyści ze współpracy osób zróżnicowanych wiekowo dla przepływu wiedzy w firmie
 • przygotowanie do rozpoznawania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem, a realizacją strategii hr, skutecznym komunikowaniem się z pracownikami, motywowaniem i budowaniem satysfakcji pracowników, zarządzaniem ich kompetencjami oraz zarządzaniem zmianami w firmie
+ Czym jest zarządzanie wiekiem

Zarządzanie wiekiem można najszerzej określić jako sposób zarządzania firmą i tworzenie takiego środowiska i organizacji pracy, które jest przyjazne pracownikom w każdym wieku oraz sprzyja realizacji zadań i celów firmy. Przedsiębiorstwo stara się uczynić z różnorodności wiekowej atut i wykorzystać ją dla dobra firmy oraz jej pracowników. Zarządzanie wiekiem określa więc stosowanie w firmie różnorodnych rozwiązań przyjaznych pracownikom w każdym wieku.

+ Cele zarządzania wiekiem
 • Diagnoza obecnego sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie, uwzględniającego wiek pracowników
 • Rozpoznanie kwestii problematycznych wynikających z różnic wieku zatrudnionych pracowników
 • Wyposażenie kadry kierowniczej w wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem karier oraz wykorzystywania potencjału rozwojowego pracowników z różnych grup wiekowych
 • Wypracowanie operacyjnych rozwiązań przyjaznych pracownikom w każdym wieku
+ Korzyści z zarządzania wiekiem

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie wydajności i efektywności pracowników w zespołach zróżnicowanych wiekowo
 • zmniejszenie kosztów działalności biznesowej, dzięki zbudowaniu świadomości konieczności transferu wiedzy i doświadczeń młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów
 • budowanie silnej pozycji rynkowej poprzez utrzymanie w firmie bezcennej wiedzy oraz wykorzystanie potencjału pracowników w każdym wieku
 • tworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku i zaufania wobec firmy przez Klientów, partnerów oraz kontrahentów

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania wiekiem i przełożenie tej wiedzy na realia i potrzeby firmy.
 • nabycie umiejętności identyfikowania i uwzględniania w zarządzaniu zespołami różnic wynikających z wieku pracowników
 • rozwój umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania mocnych stron pracowników w każdym wieku, w celu zwiększania efektywności firmy
 • dostrzeganie korzyści ze współpracy osób zróżnicowanych wiekowo dla przepływu wiedzy w firmie
 • przygotowanie do rozpoznawania powiązań pomiędzy elementami zarządzania wiekiem, a realizacją strategii hr, skutecznym komunikowaniem się z pracownikami, motywowaniem i budowaniem satysfakcji pracowników, zarządzaniem ich kompetencjami oraz zarządzaniem zmianami w firmie