Zarządzanie przez cele (MBO)

Zarządzanie projektami

Jednym z kluczowych założeń Zarządzania przez cele jest ustalanie sprecyzowanych celów i osiąganie określonych rezultatów, pozostawiając pracownikowi swobodę decyzyjną w odniesieniu do sposobu ich realizacji.

 

Podczas szkolenia przybliżamy uczestnikom techniki formułowania celów biznesowych z uwzględnieniem zmieniającego się rynku i konkurencji, oraz pokażemy, jak stawiać cele indywidualne, by były one spójne zarówno z celami organizacji, jak i z potrzebami pracowników. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób należy delegować zadania, by podwładni realizowali je z zaangażowaniem, inicjatywą i pełną odpowiedzialnością. Szkolenie uświadamia uczestnikom, jaki wpływ mają wprowadzane zmiany na końcowy wynik realizacji celów oraz podpowie, jak zminimalizować negatywny wpływ zmiany, a wykorzystać drzemiący w niej potencjał.

Poprawia działanie przedsiębiorstwa

Dzięki formułowaniu celów indywidualnych determinowanych przez cele strategiczne pracownicy angażują się w efektywne działanie przedsiębiorstwa.

Zwiększa samodzielność personelu

Uzyskanie kontroli nad realizacją zadań dzięki systemowi monitorowania celów wpływa na zwiększenie samodzielności kadry kierowniczej i pozostałych pracowników.

Prowadzi do sukcesu

ZPC zakłada, że sukces organizacji zależy od dokładnie postawionego celu, wyznaczeniu drogi do jego realizacji, oraz przypisaniu odpowiednich ludzi —właściwie zmotywowanych, kontrolowanych, ocenianych i rozwijanych.

Zarządzanie przez cele (Management by Objectives) to kompleksowa technika zarządzania, skupiająca się na jasno sprecyzowanych celach i zorientowana na wynik. Bazuje na założeniu, że sukces organizacji zależy od dokładnie postawionego celu, wyznaczeniu drogi do jego realizacji, oraz przypisaniu odpowiednich ludzi  – właściwie zmotywowanych, kontrolowanych, ocenianych i rozwijanych.

 

Już od kilkudziesięciu lat ZPC (MBO) z powodzeniem funkcjonuje zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w organizacjach pozarządowych na całym świecie. Wdrażając ZPC (MBO) w przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę specyfikę i sposób jego funkcjonowania, a następnie dopasować założenia modelu do charakterystyki organizacji.

 • Zapoznanie uczestników z zasadami ZPC
 • Poznanie zasad zarządzania projektami w kontekście ZPC
 • Kształcenie umiejętności stawiania celów skorelowanych z wizją i strategią firmy
 • Rozwijanie kompetencji menedżera niezbędnych do wspierania pracowników w realizacji ich celów indywidualnych
 • Zdobycie umiejętności z zakresu identyfikowania sytuacji ograniczających stosowanie techniki ZPC

DLA PRACODAWCY

 • narzucenie taktycznego i operacyjnego planowania „z góry na dół”; kaskadowanie celów
 • udział wszystkich pracowników w efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa dzięki formułowaniu celów
 • indywidualnych determinowanych przez cele strategiczne
 • umożliwienie pracownikom oceny własnej pracy w świetle celów organizacji
 • lepsze działania organizacji wsparte osobistym zaangażowaniem pracowników
 • wzmocnienie organizacji w sytuacji niespodziewanych zmian w jej otoczeniu
 • zwiększenie samodzielności i zaangażowania kadry kierowniczej i podwładnych
 • zastąpienie kontroli z „zewnątrz” motywującą samokontrolą
 • większe poczucie integracji pracowników wokół wspólnych celów

 

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie głównych zasad zarządzania projektami w kontekście ZPC
 • uzyskanie kontroli nad realizacją zadań dzięki systemowi monitorowania celów
 • dokonywanie oceny realizacji celów, poprzez wyznaczenie konkretnych, mierzalnych wskaźników ich oceny, dzięki czemu pracownicy wiedzą z czego i kiedy będą rozliczani oraz delegowanie odpowiedzialności za realizację celów na poszczególnych pracowników
 • poznanie zasad określania głównych celów i działań do osiągnięcia ustaleń strategicznych
 • sprawne wytyczanie celów zespołowych i indywidualnych
 • lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania motywacji, dzięki czemu uczestnicy będą mieli łatwość w motywowaniu podwładnych do działania
+ Czym jest zarządzanie przez cele (MBO)

Zarządzanie przez cele (Management by Objectives) to kompleksowa technika zarządzania, skupiająca się na jasno sprecyzowanych celach i zorientowana na wynik. Bazuje na założeniu, że sukces organizacji zależy od dokładnie postawionego celu, wyznaczeniu drogi do jego realizacji, oraz przypisaniu odpowiednich ludzi  – właściwie zmotywowanych, kontrolowanych, ocenianych i rozwijanych.

 

Już od kilkudziesięciu lat ZPC (MBO) z powodzeniem funkcjonuje zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także w organizacjach pozarządowych na całym świecie. Wdrażając ZPC (MBO) w przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę specyfikę i sposób jego funkcjonowania, a następnie dopasować założenia modelu do charakterystyki organizacji.

+ Cele szkolenia z zarządzania przez cele (MBO)
 • Zapoznanie uczestników z zasadami ZPC
 • Poznanie zasad zarządzania projektami w kontekście ZPC
 • Kształcenie umiejętności stawiania celów skorelowanych z wizją i strategią firmy
 • Rozwijanie kompetencji menedżera niezbędnych do wspierania pracowników w realizacji ich celów indywidualnych
 • Zdobycie umiejętności z zakresu identyfikowania sytuacji ograniczających stosowanie techniki ZPC
+ Korzyści z zarządzania przez cele (MBO)

DLA PRACODAWCY

 • narzucenie taktycznego i operacyjnego planowania „z góry na dół”; kaskadowanie celów
 • udział wszystkich pracowników w efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa dzięki formułowaniu celów
 • indywidualnych determinowanych przez cele strategiczne
 • umożliwienie pracownikom oceny własnej pracy w świetle celów organizacji
 • lepsze działania organizacji wsparte osobistym zaangażowaniem pracowników
 • wzmocnienie organizacji w sytuacji niespodziewanych zmian w jej otoczeniu
 • zwiększenie samodzielności i zaangażowania kadry kierowniczej i podwładnych
 • zastąpienie kontroli z „zewnątrz” motywującą samokontrolą
 • większe poczucie integracji pracowników wokół wspólnych celów

 

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie głównych zasad zarządzania projektami w kontekście ZPC
 • uzyskanie kontroli nad realizacją zadań dzięki systemowi monitorowania celów
 • dokonywanie oceny realizacji celów, poprzez wyznaczenie konkretnych, mierzalnych wskaźników ich oceny, dzięki czemu pracownicy wiedzą z czego i kiedy będą rozliczani oraz delegowanie odpowiedzialności za realizację celów na poszczególnych pracowników
 • poznanie zasad określania głównych celów i działań do osiągnięcia ustaleń strategicznych
 • sprawne wytyczanie celów zespołowych i indywidualnych
 • lepsze zrozumienie mechanizmu powstawania motywacji, dzięki czemu uczestnicy będą mieli łatwość w motywowaniu podwładnych do działania