Audyt

Niezależna ocena dokonywana przez naszych konsultantów w danej organizacji. Może dotyczyć systemu, procesu, projektu lub produktu. Badanie jest prowadzone pod względem zgodności z konkretnymi standardami, wzorcami, przepisami, regulaminami organizacji.

audyt

Audyt funkcji HR

Audyt funkcji personalnej może obejmować „twarde” oraz „miękkie” aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to tzw. „przegląd kadrowy” przedsiębiorstwa wzbogacony o elementy przeglądu organizacyjnego.

Głównym celem przeprowadzenia tego typu audytu jest odpowiedź na pytanie:
„Czy i w jaki sposób przeprowadzić optymalizację struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia.”
Wiązać się powinno to z redukcją kosztów i ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych tam, gdzie jest to możliwe ale w taki sposób, żeby nie wpłynęło to na realizację celów oraz na rozwój przedsiębiorstwa.

Do celów możemy zatem zaliczyć:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie zasad dotyczących zarządzania pracą w firmie.
 • Podniesienie pracy kadrowej na wyższy i bardziej profesjonalny poziom usprawniając działania związane np. z optymalizacją kosztów stałych i zmiennych.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron obszaru personalnego – szczególnie w sytuacji restrukturyzacji lub zmiany.
 • Zbudowanie planów funkcjonowania personelu w dziale HR.
 • Poznanie słabych i mocnych stron realizowanej w organizacji funkcji personalnej.
 • Weryfikacja istniejących rozwiązań z badanego obszaru.
 • Ocena pracy osób odpowiedzialnych za politykę personalną w organizacji, ich profesjonalizmu, sprawności w zakresie realizowania zadań, wiedzy merytorycznej.
 • Pozyskanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia działań usprawniających obszar polityki personalnej.
 • Uporządkowanie obszaru zarządzania personelem.
 • Zdobycie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych dotyczących obszaru zarządzania personelem w długookresowej perspektywie.
+ CZYM JEST AUDYT FUNKCJI HR

Audyt funkcji personalnej może obejmować „twarde” oraz „miękkie” aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to tzw. „przegląd kadrowy” przedsiębiorstwa wzbogacony o elementy przeglądu organizacyjnego.

+ CELE AUDYTU

Głównym celem przeprowadzenia tego typu audytu jest odpowiedź na pytanie:
„Czy i w jaki sposób przeprowadzić optymalizację struktury organizacyjnej oraz zatrudnienia.”
Wiązać się powinno to z redukcją kosztów i ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych tam, gdzie jest to możliwe ale w taki sposób, żeby nie wpłynęło to na realizację celów oraz na rozwój przedsiębiorstwa.

Do celów możemy zatem zaliczyć:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie zasad dotyczących zarządzania pracą w firmie.
 • Podniesienie pracy kadrowej na wyższy i bardziej profesjonalny poziom usprawniając działania związane np. z optymalizacją kosztów stałych i zmiennych.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron obszaru personalnego – szczególnie w sytuacji restrukturyzacji lub zmiany.
 • Zbudowanie planów funkcjonowania personelu w dziale HR.
+ KORZYŚCI AUDYTU
 • Poznanie słabych i mocnych stron realizowanej w organizacji funkcji personalnej.
 • Weryfikacja istniejących rozwiązań z badanego obszaru.
 • Ocena pracy osób odpowiedzialnych za politykę personalną w organizacji, ich profesjonalizmu, sprawności w zakresie realizowania zadań, wiedzy merytorycznej.
 • Pozyskanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia działań usprawniających obszar polityki personalnej.
 • Uporządkowanie obszaru zarządzania personelem.
 • Zdobycie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych dotyczących obszaru zarządzania personelem w długookresowej perspektywie.

Audyt kompetencyjny

Ocena kompetencji pracownika, zespołu lub organizacji jako całości. Obiektywizm, który jest niezbędny dla pracowników w większej mierze zachowa zespół niezależnych konsultantów aniżeli zespół audytujący powołany
z organizacji.

 • Poznanie potencjału pracowników i poznanie realizacji procesów w danej organizacji.
 • Poznanie potencjału pracowników podczas rekrutacji wewnętrznych by móc w prawidłowy sposób zarządzać planem awansów i sukcesji.
 • Badanie i ocena kompetencji, np. współpracy, motywacji, zarządzania zespołem itp.
 • Precyzyjny przegląd kompetencji kluczowych pracowników.
 • Plan działań poprawiających rozwój dopasowany do potrzeb organizacji lub poszczególnych pracowników, co umożliwi realizację celów przedsiębiorstwa.
 • Możliwość wykorzystania potencjału pracowników.
 • Możliwość budowania ścieżek karier i sukcesji na podstawie wniosków audytu.
 • Zminimalizowanie błędów popełnianych przy rekrutacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 • Wykorzystywanie zdobytych danych podczas audytu do: ocen okresowych, planowania redukcji zatrudnienia, planowania szkoleń, budowania strategii dla całej organizacji.
+ CZYM JEST AUDYT KOMPETENCYJNY

Ocena kompetencji pracownika, zespołu lub organizacji jako całości. Obiektywizm, który jest niezbędny dla pracowników w większej mierze zachowa zespół niezależnych konsultantów aniżeli zespół audytujący powołany
z organizacji.

+ CELE AUDYTU
 • Poznanie potencjału pracowników i poznanie realizacji procesów w danej organizacji.
 • Poznanie potencjału pracowników podczas rekrutacji wewnętrznych by móc w prawidłowy sposób zarządzać planem awansów i sukcesji.
 • Badanie i ocena kompetencji, np. współpracy, motywacji, zarządzania zespołem itp.
+ KORZYŚCI AUDYTU
 • Precyzyjny przegląd kompetencji kluczowych pracowników.
 • Plan działań poprawiających rozwój dopasowany do potrzeb organizacji lub poszczególnych pracowników, co umożliwi realizację celów przedsiębiorstwa.
 • Możliwość wykorzystania potencjału pracowników.
 • Możliwość budowania ścieżek karier i sukcesji na podstawie wniosków audytu.
 • Zminimalizowanie błędów popełnianych przy rekrutacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 • Wykorzystywanie zdobytych danych podczas audytu do: ocen okresowych, planowania redukcji zatrudnienia, planowania szkoleń, budowania strategii dla całej organizacji.

Audyt komunikacji

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających
z niedopasowanej komunikacji. Dostarcza informacje na temat kultury organizacji i jakości komunikacji w wielu obszarach i na różnych poziomach organizacji, między jej wszystkimi członkami. Tym samym pozwala na wykorzystanie potencjału i uniknięcie sytuacji kryzysowych.

Komunikacja formalnanadawcy, odbiorcy, kanały komunikacyjne, treści komunikatów, szumy komunikacyjne, sprzężenie zwrotne, bariery komunikacyjne w komunikacji pionowej oraz poziomej.

Komunikacja nieformalna – rodzaj informacji przekazywanych drogą poza formalną, identyfikacja nieformalnych sieci komunikacyjnych oraz ich rola w systemie komunikacji wewnątrz organizacji.

 • Diagnoza komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Poprawa jakości komunikacji w firmie.
 • Stworzenie mapy komunikacji dla pracowników jak i dla firmy.
 • Wzmocnienie relacji pomiędzy zespołem.
 • Informacje na temat tego, jaka jest obecna sytuacja w badanym obszarze funkcjonowania organizacji.
 • Zdiagnozowanie mocnych i słabych stron komunikacji wewnętrznej.
 • Poznanie przyczyn istniejących w tej sferze nieprawidłowości.
 • Wyniki diagnozy zostaną wykorzystane do przygotowania propozycji zmian systemu komunikacji funkcjonującego w firmie.
+ CZYM JEST AUDYT KOMUNIKACJI

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających
z niedopasowanej komunikacji. Dostarcza informacje na temat kultury organizacji i jakości komunikacji w wielu obszarach i na różnych poziomach organizacji, między jej wszystkimi członkami. Tym samym pozwala na wykorzystanie potencjału i uniknięcie sytuacji kryzysowych.

Komunikacja formalnanadawcy, odbiorcy, kanały komunikacyjne, treści komunikatów, szumy komunikacyjne, sprzężenie zwrotne, bariery komunikacyjne w komunikacji pionowej oraz poziomej.

Komunikacja nieformalna – rodzaj informacji przekazywanych drogą poza formalną, identyfikacja nieformalnych sieci komunikacyjnych oraz ich rola w systemie komunikacji wewnątrz organizacji.

+ CELE AUDYTU
 • Diagnoza komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Poprawa jakości komunikacji w firmie.
 • Stworzenie mapy komunikacji dla pracowników jak i dla firmy.
 • Wzmocnienie relacji pomiędzy zespołem.
+ KORZYŚCI AUDYTU
 • Informacje na temat tego, jaka jest obecna sytuacja w badanym obszarze funkcjonowania organizacji.
 • Zdiagnozowanie mocnych i słabych stron komunikacji wewnętrznej.
 • Poznanie przyczyn istniejących w tej sferze nieprawidłowości.
 • Wyniki diagnozy zostaną wykorzystane do przygotowania propozycji zmian systemu komunikacji funkcjonującego w firmie.

Audyt organizacyjny

Jest podstawą realizacji wszystkich projektów doradczych. Dokonuje przeglądu istniejącej organizacji
i sposobu realizacji poszczególnych funkcji / procesów. Audyt organizacyjny wiąże się najczęściej z audytem struktury organizacyjnej, audytem personalnym, audytem stylu zarządzania, audytem kultury organizacyjnej.

 • Ocena misji, celów i strategii firmy.
 • Usprawnienie organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
 • Wzmocnienie efektywności realizowanych działań.
 • Identyfikacja trudności i szans rozwojowych oraz sformułowanie planów mających na celu poprawę pracy całej organizacji.
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów.
 • Zbudowanie strategii działania związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Ocena jakości i efektywności współpracy między ludźmi i działami.
 • Poznanie słabych i mocnych stron funkcjonowania organizacji – możliwość pracowania nad nimi.
 • Rekomendacje mające na celu podniesienie wydajności działania całej organizacji poprzez poszczególne działy i stanowiska.
+ CZYM JEST AUDYT ORGANIZACYJNY

Jest podstawą realizacji wszystkich projektów doradczych. Dokonuje przeglądu istniejącej organizacji
i sposobu realizacji poszczególnych funkcji / procesów. Audyt organizacyjny wiąże się najczęściej z audytem struktury organizacyjnej, audytem personalnym, audytem stylu zarządzania, audytem kultury organizacyjnej.

+ CELE AUDYTU
 • Ocena misji, celów i strategii firmy.
 • Usprawnienie organizacji pracy w przedsiębiorstwie.
 • Wzmocnienie efektywności realizowanych działań.
 • Identyfikacja trudności i szans rozwojowych oraz sformułowanie planów mających na celu poprawę pracy całej organizacji.
+ KORZYŚCI AUDYTU
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia i funkcjonowania działów.
 • Zbudowanie strategii działania związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Ocena jakości i efektywności współpracy między ludźmi i działami.
 • Poznanie słabych i mocnych stron funkcjonowania organizacji – możliwość pracowania nad nimi.
 • Rekomendacje mające na celu podniesienie wydajności działania całej organizacji poprzez poszczególne działy i stanowiska.