Analiza przedsiębiorstwa

Obszar badawczy to propozycja działań umożliwiających dokonanie diagnozy sytuacji na podstawie, zgromadzonych w rzetelny sposób, danych.

 

Badanie może zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji i mieć za cel określenie poziomu satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych, efektywności podjętych działań rozwojowych czy standardów obsługi Klienta. Badania mogą również dotyczyć środowiska zewnętrznego organizacji i elementów tj. satysfakcji Klienta.

 

Wybór rodzaju badania zależy od jego celu – do czego mają zostać wykorzystane zgromadzone informacje.

Badanie rynku

Badania rynku stanowią część badań marketingowych, które są systematycznym gromadzeniem danych i ich analizą w celu udoskonalenia podejmowanych decyzji.

 

Badanie rynku polega na zbieraniu informacji o procesach zachodzących na rynku, ich źródłach, obecnym stanie i o kierunkach rozwojowych.

 

W badaniach rynku chodzi o pozyskanie informacji dotyczących poszczególnych mechanizmów rynkowych, tj. popytu, podaży, cen, zachowaniach konsumentów, działaniach firm konkurencyjnych, procesów sprzedaży, itp.

 

Dobrze przeprowadzone procesowo i jakościowo badanie rynku pozwala nie tylko na dokonanie analizy poszczególnych składowych rynku, ale przede wszystkich ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących kierunków działania lub zmian.

 

Badanie rynku w szczególności polecane jest firmom, które planują rozwój na nowych rynkach, bądź rozszerzenie swoich działań i oferty.

 • Sprawdzenie potencjału rynkowego
 • Analiza działań konkurencji
 • Diagnoza zachowań konsumentów i ich specyfiki oraz wyjaśnienie mechanizmów takich zachowań
 • Poznanie popytu i podaży oraz cen
 • Poznanie trendów/tendencji rynkowych
 • Diagnoza nisz rynkowych
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań kupujących (Klientów)
 • Zmniejszenie kosztów wprowadzania nowych produktów i usług dzięki informacjom o mechanizmach rynkowych i zachowaniach potencjalnych Klientów
 • Adekwatne do trendów ukierunkowanie działań rozwojowych
 • Określenie grupy docelowej
 • Poznanie popytu, dzięki czemu można dopasować wielkość produkcji bądź zaplanować przychody i koszty
+ CZYM JEST BADANIE RYNKU

Badania rynku stanowią część badań marketingowych, które są systematycznym gromadzeniem danych i ich analizą w celu udoskonalenia podejmowanych decyzji.

 

Badanie rynku polega na zbieraniu informacji o procesach zachodzących na rynku, ich źródłach, obecnym stanie i o kierunkach rozwojowych.

 

W badaniach rynku chodzi o pozyskanie informacji dotyczących poszczególnych mechanizmów rynkowych, tj. popytu, podaży, cen, zachowaniach konsumentów, działaniach firm konkurencyjnych, procesów sprzedaży, itp.

 

Dobrze przeprowadzone procesowo i jakościowo badanie rynku pozwala nie tylko na dokonanie analizy poszczególnych składowych rynku, ale przede wszystkich ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących kierunków działania lub zmian.

 

Badanie rynku w szczególności polecane jest firmom, które planują rozwój na nowych rynkach, bądź rozszerzenie swoich działań i oferty.

+ CELE PRZEPROWADZENIA BADAŃ
 • Sprawdzenie potencjału rynkowego
 • Analiza działań konkurencji
 • Diagnoza zachowań konsumentów i ich specyfiki oraz wyjaśnienie mechanizmów takich zachowań
 • Poznanie popytu i podaży oraz cen
 • Poznanie trendów/tendencji rynkowych
 • Diagnoza nisz rynkowych
+ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA BADAŃ
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań kupujących (Klientów)
 • Zmniejszenie kosztów wprowadzania nowych produktów i usług dzięki informacjom o mechanizmach rynkowych i zachowaniach potencjalnych Klientów
 • Adekwatne do trendów ukierunkowanie działań rozwojowych
 • Określenie grupy docelowej
 • Poznanie popytu, dzięki czemu można dopasować wielkość produkcji bądź zaplanować przychody i koszty

Badanie satysfakcji pracowników

Wykorzystanie wskaźników jako narzędzi oceny funkcji personalnej w organizacji występuje w metodach pomiaru efektywności HR, takich jak strategiczna karta wyników czy ROI (Return on Investment) J. J. Phillipsa.

 

Organizacje mogą korzystać z gotowych zestawów mierników różnych zjawisk oraz oceniać ich poziom, odnosząc się do pewnych norm. Pojęcia wskaźnik i miernik nie są tożsame, ale ich relacja do siebie pokazuje, że mając dobre mierniki, systematycznie określając ich wartość i oceniając je w powiązaniu z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, można wypracować zestaw wskaźników efektywności dla każdej funkcji w przedsiębiorstwie (w tym również dla działu HR).

 • Identyfikacja obszarów funkcji personalnej, dla których budowane będą wskaźniki
 • Dobór mierników do celów szczegółowych w obszarze funkcji personalnej
 • Ustalenie docelowych poziomów wybranych mierników (identyfikacja wskaźników)
 • Opracowanie w formie pisemnej instrukcji dotyczącej obliczania i interpretacji wskaźników funkcji personalnej dla pracowników działu HR
 • Posiadanie własnych, dopasowanych do firmy wskaźników oceny efektywności HR
 • Nabycie przez pracowników działu HR wiedzy i umiejętności w zakresie oceny efektywności HR z wykorzystaniem wskaźników
+ CZYM JEST BADANIE RYNKU

Wykorzystanie wskaźników jako narzędzi oceny funkcji personalnej w organizacji występuje w metodach pomiaru efektywności HR, takich jak strategiczna karta wyników czy ROI (Return on Investment) J. J. Phillipsa.

 

Organizacje mogą korzystać z gotowych zestawów mierników różnych zjawisk oraz oceniać ich poziom, odnosząc się do pewnych norm. Pojęcia wskaźnik i miernik nie są tożsame, ale ich relacja do siebie pokazuje, że mając dobre mierniki, systematycznie określając ich wartość i oceniając je w powiązaniu z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwo, można wypracować zestaw wskaźników efektywności dla każdej funkcji w przedsiębiorstwie (w tym również dla działu HR).

+ CELE PRZEPROWADZENIA BADAŃ
 • Identyfikacja obszarów funkcji personalnej, dla których budowane będą wskaźniki
 • Dobór mierników do celów szczegółowych w obszarze funkcji personalnej
 • Ustalenie docelowych poziomów wybranych mierników (identyfikacja wskaźników)
 • Opracowanie w formie pisemnej instrukcji dotyczącej obliczania i interpretacji wskaźników funkcji personalnej dla pracowników działu HR
+ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA BADAŃ
 • Posiadanie własnych, dopasowanych do firmy wskaźników oceny efektywności HR
 • Nabycie przez pracowników działu HR wiedzy i umiejętności w zakresie oceny efektywności HR z wykorzystaniem wskaźników

Badanie satysfakcji Klienta

Badanie satysfakcji Klienta (BSK) pozwala na ocenę jakości obsługi Klienta oraz na uzyskanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach Klientów. Dzięki danym uzyskanym z badania satysfakcji Klienta można również wyciągnąć wnioski o źródłach przeszkód czy też powodzeń, a także o relacjach pomiędzy firmą a jej Klientami.

 

Poprzez BSK można monitorować sposób pracy i dzięki temu ją usprawniać, a co za tym idzie – odpowiadać na potrzeby Klientów, zwiększać jego satysfakcję ze współpracy oraz podnosić jakość oferowanych produktów czy usług.

 

Badanie takie jest narzędziem, które pomaga zmierzyć poziom zadowolenia Klientów z produktów czy usług. Może obejmować różne obszary badania: od tych dotyczących produktu bądź usługi, poprzez jakość relacji pomiędzy pracownikami firmy a pracownikami Klienta, na informacjach dotyczących oczekiwań Klienta kończąc.

 

Badanie takie może mieć rozmaite formy: 

 • kwestionariusza ankiety,
 • wywiadu pogłębionego (IDI),
 • lub wywiadu telefonicznego (CATI).

Można w firmie przeprowadzić również badanie kompetencji pracowników, a wyniki takiego badania skorelować z wynikami badania satysfakcji Klienta.

 • Ocena poziomu satysfakcji Klienta z produktów/usług i jakości współpracy
 • Poznanie opinii Klienta
 • Zmierzenie oczekiwań i potrzeb Klientów
 • Weryfikacja postrzegania firmy (w zestawieniu z naszymi działaniami w zakresie budowania wizerunku firmy)
 • Zbadanie zapotrzebowania na nowe produkty bądź usługi, które dana firma planuje wdrażać/rozwijać.

DLA PRACODAWCY

 • Diagnoza poziomu satysfakcji/zadowolenia Klienta
 • Uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oferowanych produktów i usług
 • Udoskonalanie oraz wdrażanie nowych produktów i usług
 • Poprawa standardów obsługi Klienta
 • Identyfikacja potrzeb Klienta
 • Poprawa wizerunku firmy, budowanie marki
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej dzięki jasnym informacjom uzyskiwanym bezpośrednio od Klientów
 • Zwiększenie wydajności pracowników poprzez jasny kierunek działania i oczekiwania stawiane przed nimi

 

DLA PRACODAWCY

 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji dotyczących aspektów współpracy z Klientem
 • Poznanie poziomu zadowolenia poszczególnych Klientów
 • Uzyskanie informacji o oczekiwaniach Klientów
 • Przejrzysty kierunek działania i koncentracja energii adekwatna do potrzeb Klienta i rynku
 • Zwiększenie motywacji do pracy poprzez jasne oczekiwania firmy
+ CZYM JEST BADANIE

Badanie satysfakcji Klienta (BSK) pozwala na ocenę jakości obsługi Klienta oraz na uzyskanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach Klientów. Dzięki danym uzyskanym z badania satysfakcji Klienta można również wyciągnąć wnioski o źródłach przeszkód czy też powodzeń, a także o relacjach pomiędzy firmą a jej Klientami.

 

Poprzez BSK można monitorować sposób pracy i dzięki temu ją usprawniać, a co za tym idzie – odpowiadać na potrzeby Klientów, zwiększać jego satysfakcję ze współpracy oraz podnosić jakość oferowanych produktów czy usług.

 

Badanie takie jest narzędziem, które pomaga zmierzyć poziom zadowolenia Klientów z produktów czy usług. Może obejmować różne obszary badania: od tych dotyczących produktu bądź usługi, poprzez jakość relacji pomiędzy pracownikami firmy a pracownikami Klienta, na informacjach dotyczących oczekiwań Klienta kończąc.

 

Badanie takie może mieć rozmaite formy: 

 • kwestionariusza ankiety,
 • wywiadu pogłębionego (IDI),
 • lub wywiadu telefonicznego (CATI).

Można w firmie przeprowadzić również badanie kompetencji pracowników, a wyniki takiego badania skorelować z wynikami badania satysfakcji Klienta.

+ CELE PRZEPROWADZENIA BADANIA
 • Ocena poziomu satysfakcji Klienta z produktów/usług i jakości współpracy
 • Poznanie opinii Klienta
 • Zmierzenie oczekiwań i potrzeb Klientów
 • Weryfikacja postrzegania firmy (w zestawieniu z naszymi działaniami w zakresie budowania wizerunku firmy)
 • Zbadanie zapotrzebowania na nowe produkty bądź usługi, które dana firma planuje wdrażać/rozwijać.
+ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA BADANIA

DLA PRACODAWCY

 • Diagnoza poziomu satysfakcji/zadowolenia Klienta
 • Uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oferowanych produktów i usług
 • Udoskonalanie oraz wdrażanie nowych produktów i usług
 • Poprawa standardów obsługi Klienta
 • Identyfikacja potrzeb Klienta
 • Poprawa wizerunku firmy, budowanie marki
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej dzięki jasnym informacjom uzyskiwanym bezpośrednio od Klientów
 • Zwiększenie wydajności pracowników poprzez jasny kierunek działania i oczekiwania stawiane przed nimi

 

DLA PRACODAWCY

 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji dotyczących aspektów współpracy z Klientem
 • Poznanie poziomu zadowolenia poszczególnych Klientów
 • Uzyskanie informacji o oczekiwaniach Klientów
 • Przejrzysty kierunek działania i koncentracja energii adekwatna do potrzeb Klienta i rynku
 • Zwiększenie motywacji do pracy poprzez jasne oczekiwania firmy

Badanie standardów obsługi Klienta

Badanie standardów obsługi Klienta polega na przeanalizowaniu obecnego procesu obsługi Klienta, a dokładnie czynników, które mają wpływ na poziom tej obsługi, w celu dokonania syntezy wyników oraz wdrożenia usprawnień i zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w procesach związanych z obsługą Klienta.

Jest to jedno z nadrzędnych narzędzi służących dbaniu o odpowiedni (oczekiwany) poziom jakości obsługi, co z kolei przekłada się na wyniki biznesowe.

Dzięki funkcjonującym standardom i regularnemu monitorowaniu stopnia ich realizacji w codziennej pracy pracowników, pracownicy posiadają informacje, jakie zachowania są pożądane i promowane w miejscu pracy.

 • Ocena czynników wpływających na poziom jakości obsługi Klientów
 • Zmiana zachowań pracowników w konkretnych sytuacjach związanych z obsługą Klienta
 • Wzmocnienie odpowiedzialności za jakość obsługi
 • Stworzenie lub modyfikacja obecnych standardów obsługi Klienta
 • Podniesienie KPI związanych z liczbą zadowolonych Klientów
 • Wzrost lojalności Klientów oraz pozyskanie nowych
 • Przejrzystość zasad dotyczących obsługi Klienta, co przekłada się na wzrost motywacji pracowników
 • Monitorowanie oraz weryfikacja poziomu jakości obsługi Klienta
 • Oszczędności związane z planowaniem działań rozwojowych dla pracowników (rozwój konkretnych – pożądanych – kompetencji wśród pracowników)
 • Powstanie lub modyfikacja standardów obsługi Klienta oraz standardów sprzedażowych
 • Poprawa wizerunku firmy oraz pozycji konkurencyjnej
 • Możliwość stworzenia przejrzystego systemu motywacyjnego lub premiowego dla pracowników
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań kupujących/Klientów
+ CZYM JEST BADANIE

Badanie standardów obsługi Klienta polega na przeanalizowaniu obecnego procesu obsługi Klienta, a dokładnie czynników, które mają wpływ na poziom tej obsługi, w celu dokonania syntezy wyników oraz wdrożenia usprawnień i zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w procesach związanych z obsługą Klienta.

Jest to jedno z nadrzędnych narzędzi służących dbaniu o odpowiedni (oczekiwany) poziom jakości obsługi, co z kolei przekłada się na wyniki biznesowe.

Dzięki funkcjonującym standardom i regularnemu monitorowaniu stopnia ich realizacji w codziennej pracy pracowników, pracownicy posiadają informacje, jakie zachowania są pożądane i promowane w miejscu pracy.

+ CELE PRZEPROWADZENIA BADANIA
 • Ocena czynników wpływających na poziom jakości obsługi Klientów
 • Zmiana zachowań pracowników w konkretnych sytuacjach związanych z obsługą Klienta
 • Wzmocnienie odpowiedzialności za jakość obsługi
 • Stworzenie lub modyfikacja obecnych standardów obsługi Klienta
 • Podniesienie KPI związanych z liczbą zadowolonych Klientów
 • Wzrost lojalności Klientów oraz pozyskanie nowych
+ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA BADANIA
 • Przejrzystość zasad dotyczących obsługi Klienta, co przekłada się na wzrost motywacji pracowników
 • Monitorowanie oraz weryfikacja poziomu jakości obsługi Klienta
 • Oszczędności związane z planowaniem działań rozwojowych dla pracowników (rozwój konkretnych – pożądanych – kompetencji wśród pracowników)
 • Powstanie lub modyfikacja standardów obsługi Klienta oraz standardów sprzedażowych
 • Poprawa wizerunku firmy oraz pozycji konkurencyjnej
 • Możliwość stworzenia przejrzystego systemu motywacyjnego lub premiowego dla pracowników
 • Możliwość dopasowania oferty do oczekiwań kupujących/Klientów