Diagnoza potrzeb rozwojowych

Celem nadrzędnym istnienia każdej organizacji jest wzrost jej wartości rynkowej. Ważnym procesem przybliżającym do tego celu jest rozwój, lecz aby mógł on być prawidłowo zrealizowany należy dokonać diagnozy potrzeb organizacji w tym obszarze.

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych sprowadza się do procesu badawczego ukierunkowanego na identyfikację luki w obszarze szeroko rozumianych kompetencji załogi danego przedsiębiorstwa.

 

Wiodącym sposobem postępowania w diagnozie potrzeb rozwojowych jest metoda diagnostyczna, a w jej ramach technika obserwacji, analizy dokumentacji, ankiety, wywiadu i inne pozwalające zgromadzić informacje i odpowiedzieć na pytanie „jak jest?” w badanym zakresie przedmiotowym. Istotnym elementem każdej diagnozy jest także wyjaśnienie przyczyn istniejącej sytuacji oraz jej ocena pod kątem mocnych i słabych stron.

Usługa rekomendowana jest wszystkim organizacjom bez względu na ich rozmiary i doświadczenie. Rozwój jako nieodłączny element funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa wymaga systematycznego monitorowania i oceny pod kątem przybliżania organizacji do realizacji przyjętych założeń strategicznych.

 

Korzyści z wdrożenia: uzyskanie obszernej informacji na temat luk kompetencyjnych istniejących wśród pracowników; wsparcie w procesie budowy programów rozwojowych dla załogi przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki potrzeb występujących w określonych grupach pracowników; wypracowanie metodyki badawczej (techniki badawcze i narzędzia diagnostyczne) możliwej do wykorzystania w przyszłości w ramach diagnozy potrzeb rozwojowych w organizacji.